ספרים - 613
וצדקתו עומדת לעד... זה הכותב תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים (כתובות נ.)
הצטרפו עוד היום למעגל עורכי הגמרא
עמודים שנערכו: 322 | משתמשים: 98 | התחבר
דף קודם | דף הבא
למדתי

0 +

פעמים
חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות ה.
תינח לתנא דבי ר' ישמעאל לרבנן מנא להו נפקא להו מראשו דתניא ראשו מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא תקיפו (את) פאת ראשכם שומע אני אף מצורע כן תלמוד לומר ראשו וקא סבר האי תנא הקפת כל הראש שמה הקפה איכא למיפרך מה ללאו דהקפה שכן לאו שאין שוה בכל אלא אתיא מזקנו דתניא זקנו מה תלמוד לומר לפי שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו שומע אני אף כהן מצורע כן ת''ל זקנו ואם אינו ענין ללאו שאין שוה בכל תנהו ענין ללאו השוה בכל ואכתי איצטריך סד''א שאני כהנים הואיל וריבה בהן הכתוב מצות יתירות אפילו לאו שאין שוה בכל לא דחי קמ''ל דדחי אלא אתיא מראשו דהך תנא דתניא ראשו מה ת''ל לפי שנאמר תער לא יעבור על ראשו שומע אני אף מצורע ונזיר כן ת''ל ראשו איכא למיפרך מה לנזיר מצורע שכן ישנו בשאלה דאי לא תימא הכי הא דקיימא לן דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה ליגמר מנזיר אלא מנזיר מ''ט לא גמרינן דאיכא למיפרך שכן ישנו בשאלה ה''נ איכא למיפרך שכן ישנו בשאלה אלא לעולם
הטקסט לקוח מתורת אמת
כל הזכויות שמורות © ל ר' פנחס ראובן שליט"א
דף זה נצפה 768 פעמים | נערך לאחרונה ע"י moti בתאריך 15-01-2012 כ' טבת התשע"ב